Головна сторінка Загальні відомості про район Фотогалерея Органи місцевого самоврядування Архів

..: Меню :..

   

..: Сервіси :..


ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ»

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осібпідприємців

 

Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та

               фізичних осіб - підприємців

 

     1. Державна    реєстрація    юридичних   осіб   та   фізичних

осіб  -  підприємців  - засвідчення факту створення або припинення

юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу

підприємця фізичною особою,  а також вчинення інших  реєстраційних

дій,  які  передбачені  цим  Законом,  шляхом внесення відповідних

записів до Єдиного державного реєстру.

 

     2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб  та

фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

 

     перевірку комплектності документів,  які подаються державному

реєстратору,  та повноти відомостей,  що вказані  в  реєстраційній

картці;

 

     перевірку документів,  які  подаються державному реєстратору,

на  відсутність  підстав  для  відмови  у   проведенні   державної

реєстрації;

 

     внесення відомостей    про   юридичну   особу   або   фізичну

особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

 

     оформлення і видачу  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  та

виписки з Єдиного державного реєстру.

 

     3. Зміни  до  установчих документів юридичної особи,  а також

зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або

місця   проживання   фізичної   особи   -   підприємця  підлягають

обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін

до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим

Законом.

 

     4. Відокремлені  підрозділи  юридичної  особи  не  підлягають

державній реєстрації.

 

     5. Представництва,  філії  іноземних   компаній   в   Україні

підлягають   акредитації   на   території   України   в   порядку,

встановленому законом.

 

     Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних

               осіб та фізичних осіб - підприємців

 

     1. Державна    реєстрація    юридичних   осіб   та   фізичних

осіб  -  підприємців проводиться державним реєстратором виключно у

виконавчому  комітеті  міської ради міста обласного значення або у

районній,  районній  у  містах  Києві  та  Севастополі   державній

адміністрації  за  місцезнаходженням юридичної особи або за місцем

проживання фізичної особи - підприємця.

 

     Стаття 6. Державний реєстратор

 

     1. Державний    реєстратор    на    території     відповідної

адміністративно-територіальної одиниці:

 

     проводить державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних

осіб - підприємців;

 

     проводить резервування найменувань юридичних осіб;

 

     передає   органам   державної   статистики   (далі  -  органи

статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України

та  фондів  соціального  страхування  повідомлення  та відомості з

реєстраційних   карток   про   вчинення   реєстраційних  дій,  які

передбачені   цим   Законом,  у  тому  числі  щодо  створення  або

ліквідації  відокремлених  підрозділів  юридичних  осіб;  (  Абзац

четвертий  частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

 

     формує,  веде  та  забезпечує  зберігання реєстраційних справ

(крім   реєстраційних   справ   юридичних   осіб,   зареєстрованих

відповідно  до  частини  четвертої  статті  3  цього Закону). Якщо

кількість  державних  реєстраторів  у виконавчому комітеті міської

ради  міста  обласного  значення  або  районної, районної в містах

Києві  та  Севастополі  державної  адміністрації  становить  три і

більше  осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна

посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який

створюється    для   організаційного   та   матеріально-технічного

забезпечення роботи державних реєстраторів; { Абзац п'ятий частини

першої  статті  6  в  редакції  Закону  N  3575-IV ( 3575-15 ) від

16.03.2006 }

 

     здійснює   оформлення   та   видачу   свідоцтв  про  державну

реєстрацію  (крім видачі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим

відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону), а також їх

заміну;  {  Абзац шостий частини першої статті 6 в редакції Закону

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     оформлює та  видає  виписки,  довідки  з  Єдиного  державного

реєстру;

 

     проводить державну реєстрацію змін до  установчих  документів

юридичних  осіб  та  державну  реєстрацію  зміни  імені  або місця

проживання фізичних осіб - підприємців;

 

     проводить державну реєстрацію припинення  юридичних  осіб  та

державну    реєстрацію   припинення   підприємницької   діяльності

фізичними особами - підприємцями;

 

     звертається до суду із  заявою  про  зміну  мети  установи  у

встановленому законом порядку;

 

     здійснює  оформлення,  видачу та засвідчення юридичним особам

дублікатів  оригіналів  їх  установчих  документів та змін до них;

{  Частину  першу  статті  6  доповнено  абзацом згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     вносить до Єдиного державного реєстру відомості про  державну

реєстрацію  особи на підставі рішення суду; { Частину першу статті

6  доповнено  абзацом  згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від

16.03.2006 }

 

     здійснює  інші  дії, передбачені цим Законом. { Частину першу

статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 )

від 16.03.2006 }

 

     2. Державний    реєстратор   призначається   на   посаду   та

звільняється з посади міським головою міста обласного значення або

головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної

адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з

питань державної реєстрації.

 

     3. Державний  реєстратор  підпорядковується  міському  голові

міста обласного значення або голові районної,  районної  в  містах

Києві та Севастополі державної адміністрації.

 

     4. На  посаду  державного  реєстратора  призначається особа з

вищою освітою  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра  або

спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше

одного року,  або стажем роботи в інших сферах управління не менше

трьох  років.  Державний  реєстратор  має  посвідчення  державного

реєстратора та власну печатку.

 

     5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення  роботи

державного  реєстратора  здійснює  виконавчий комітет міської ради

міста обласного значення або районна,  районна в містах  Києві  та

Севастополі   державна  адміністрація.  Якщо  кількість  державних

реєстраторів  у  виконавчому комітеті міської ради міста обласного

значення  або  районної,  районної  в  містах Києві та Севастополі

державної   адміністрації   становить   три  і  більше  осіб,  для

організаційного   та  матеріально-технічного  забезпечення  роботи

державних   реєстраторів   створюється   відповідний   структурний

підрозділ  (відділ,  управління) виконавчого комітету міської ради

міста  обласного значення або районної, районної в містах Києві та

Севастополі  державної адміністрації, який очолює один з державних

реєстраторів.

{  Частина  п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     6. Методологічне   та  інформаційне  забезпечення  діяльності

державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений  орган  з

питань державної реєстрації.

 

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної

                реєстрації

 

     1. За   проведення    державної    реєстрації    справляється

реєстраційний збір у такому розмірі:

 

     десять неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  -  за

проведення державної реєстрації юридичної особи;

 

     два неоподатковуваних  мінімумів  доходів   громадян   -   за

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     2.  За  проведення  державної  реєстрації  змін до установчих

документів  юридичної  особи, державної реєстрації зміни імені або

місця   проживання   фізичної   особи  -  підприємця  справляється

реєстраційний  збір  у  розмірі  тридцяти відсотків реєстраційного

збору, встановленого частиною першою цієї статті.

 

     3.  За  заміну  свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з

його  втратою  або  пошкодженням  та за видачу дубліката оригіналу

установчих  документів  та  змін  до  них,  засвідчених  державним

реєстратором,  справляється  реєстраційний  збір  у розмірі одного

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

{  Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     4. Кошти,    одержані   відповідно   до   цього   Закону   як

реєстраційний  збір,  зараховуються  до   місцевого   бюджету   за

місцезнаходженням  юридичної  особи або місцем проживання фізичної

особи - підприємця.

 

     5. Документом,  що підтверджує внесення реєстраційного збору,

є копія квитанції,  виданої банком, або копія платіжного доручення

з відміткою банку.

 

Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

 

     1. Відомості,  що  містяться в Єдиному державному реєстрі,  є

відкритими  і  загальнодоступними,  за  винятком  ідентифікаційних

номерів фізичних осіб - платників податків.

 

     2. Відомості,  що  містяться  в  Єдиному  державному реєстрі,

надаються у вигляді:

 

     витягу з Єдиного державного реєстру;

 

     довідки про наявність або відсутність  в  Єдиному  державному

реєстрі інформації, яка запитується;

 

     бази  даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру

в   електронному  вигляді),  для  цілей  бюро  кредитних  історій.

(  Частину  другу  статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із

Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )

 

     3. Форма  витягу  та  довідки  з  Єдиного  державного реєстру

встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної

реєстрації.   Витяг  або  довідка  з  Єдиного  державного  реєстру

підписується  державним   реєстратором   та   засвідчується   його

печаткою.

 

     4. Строк  надання  відомостей з Єдиного державного реєстру не

повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.

 

     5. За  одержання  витягу  та  довідки  з  Єдиного  державного

реєстру  справляється  плата,  розмір  та  порядок  внесення  якої

визначається спеціально уповноваженим органом з  питань  державної

реєстрації.  Порядок  передачі Бюро кредитних історій інформації з

Єдиного  державного  реєстру  у форматі бази даних, а також розмір

плати  за це та інші умови встановлюються спеціально уповноваженим

органом з питань державної реєстрації та бюро кредитних історій на

підставі  договору.  Розмір  зазначеної плати не може перевищувати

розміру адміністративних витрат.

{ Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами

N  2704-IV  (  2704-15 ) від 23.06.2005, N 3422-IV ( 3422-15 ) від

09.02.2006 }

 

     6. Кошти,   одержані   за   отримання  відомостей  з  Єдиного

державного реєстру,  спрямовуються на  фінансування  видатків,  що

пов'язані з його веденням.

 

     7. Документом,  що  підтверджує  внесення  плати за отримання

відомостей  з  Єдиного  державного  реєстру,  є  копія  квитанції,

виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

 

     8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання

за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру,  якщо такий

запит   подається  у  зв'язку  із  здійсненням  ними  повноважень,

визначених законом.

 

     9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім  особам

на  комерційній  основі  забороняється, за винятком передачі даних

бюро кредитних історій.

(  Частина  дев'ята  статті  20  із  змінами,  внесеними згідно із

Законом N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005 )

 

     Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру

 

     1. Виписка  з  Єдиного державного реєстру видається юридичній

особі  або  фізичній  особі  -  підприємцю за їх письмовим запитом

протягом  двох  робочих  днів  з  дати подання цього запиту або на

підставі їх письмової заяви  при  видачі  свідоцтва  про  державну

реєстрацію або при його заміні.

 

     2. Державні   реєстратори   використовують  бланк  виписки  з

Єдиного  державного  реєстру  встановленого  зразка.  Опис  бланка

виписки  з  Єдиного  державного  реєстру,  а  також  порядок  його

оформлення   встановлюються  спеціально  уповноваженим  органом  з

питань державної реєстрації.

{  Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     3. Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають облікову

серію і номер та є документами суворої звітності.

{  Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     4. У виписці зазначаються:

 

     найменування юридичної     особи     або     ім'я    фізичної

особи - підприємця;

 

     ідентифікаційний код  юридичної  особи  або  ідентифікаційний

номер фізичної особи - підприємця - платника податків;

 

 

     {  Абзац  четвертий  частини четвертої статті 21 виключено на

підставі Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

 

     місцезнаходження юридичної   особи   або   місце   проживання

фізичної особи - підприємця;

 

     прізвище,  ім'я  та по батькові осіб, які мають право вчиняти

юридичні  дії  від  імені  юридичної  особи або від імені фізичної

особи  -  підприємця  без  довіреності,  у  тому числі підписувати

договори,  їх  ідентифікаційні  номери  фізичних  осіб - платників

податків;  {  Абзац шостий частини четвертої статті 21 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

 

     наявність обмежень  щодо  представництва  від імені юридичної

особи або фізичної особи - підприємця;

 

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

 

     дата видачі виписки.

 

     5. Виписка  з   Єдиного   державного   реєстру   підписується

державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

 

     6. У   разі,   коли  юридична  особа  знаходиться  у  процесі

припинення  або  фізична особа - підприємець знаходиться у процесі

припинення   підприємницької   діяльності,   у   виписці  робиться

відповідний запис.

 

     7. Виписка з Єдиного державного  реєстру  є  чинною  протягом

тридцяти календарних днів з дати її видачі.

 

     8. Виписка   з   Єдиного   державного  реєстру  не  видається

юридичній особі у разі  наявності  в  Єдиному  державному  реєстрі

запису про:

 

     відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

 

     відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

 

     9. Виписка  з  Єдиного  державного  реєстру  втрачає чинність

раніше строку, який встановлено у частині сьомій цієї статті, якщо

до  Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей,

які зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру.

 

     10. За  одержання  виписки  з  Єдиного   державного   реєстру

справляється  плата  в  розмірі одного неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян.

 

     11. Кошти,  одержані за надання виписки з Єдиного  державного

реєстру,  спрямовуються  на фінансування видатків,  що пов'язані з

його веденням.

 

     12. Документом,  що підтверджує внесення плати  за  отримання

виписки з Єдиного державного реєстру,  є копія квитанції,  виданої

банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

 

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної

                особи

 

     1. Державний реєстратор за відсутності підстав для  залишення

документів,   які   подані  для  проведення  державної  реєстрації

юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи

на   відсутність   підстав  для  відмови  у  проведенні  державної

реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті

27 цього Закону.

 

     2. Перевірка   на   відсутність   підстав  для  відмови,  які

передбачені абзацами п'ятим - восьмим  частини  першої  статті  27

цього  Закону,  здійснюється  з використанням відомостей з Єдиного

державного реєстру.

 

     3. За відсутності підстав для відмови у проведенні  державної

реєстрації  юридичної особи державний реєстратор повинен внести до

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації  юридичної

особи  ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного

реєстру  підприємств  та  організацій України та внести до Єдиного

державного  реєстру  запис  про  проведення  державної  реєстрації

юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

{  Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     4. Дата  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про

проведення державної реєстрації юридичної особи є датою  державної

реєстрації юридичної особи.

 

     5. Строк  державної  реєстрації  юридичної  особи  не повинен

перевищувати три робочих дні з  дати  надходження  документів  для

проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

     6. Свідоцтво  про державну реєстрацію юридичної особи повинно

бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом

вкладення)   засновнику  або  уповноваженій  ним  особі  державним

реєстратором не пізніше наступного робочого дня з  дати  державної

реєстрації  юридичної  особи.  Разом  із  свідоцтвом  про державну

реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним  особі

видається  (надсилається  рекомендованим  листом)  один  примірник

оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора

про проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

     7. Порядок  передачі  державному реєстратору ідентифікаційних

кодів  Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та   організацій

України  для  внесення  їх  до  реєстраційної  картки визначається

спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації  та

спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади у

сфері статистики.

 

Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної

                реєстрації фізичної особи, яка має намір стати

                підприємцем

 

     1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має

намір   стати  підприємцем  та  має  ідентифікаційний  номер,  або

уповноважена  нею  особа  (далі - заявник) повинна подати особисто

(надіслати  рекомендованим  листом  з  описом вкладення) або через

уповноважену  особу  державному  реєстратору  за місцем проживання

такі документи: { Абзац перший частини першої статті 42 в редакції

Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     копію довідки  про  включення  заявника до Державного реєстру

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

 

     документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів)

або  піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником

є  фізична  особа,  яка  досягла  шістнадцяти  років і має бажання

займатися  підприємницькою  діяльністю.  { Частину першу статті 42

доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 3575-IV ( 3575-15 ) від

16.03.2006 }

 

     2.  Для  проведення  державної  реєстрації фізична особа, яка

через   свої   релігійні  або  інші  переконання  відмовилася  від

прийняття  ідентифікаційного  номера,  офіційно  повідомила про це

відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати

підприємцем, повинна подати виключно особисто:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     документ, що  підтверджує  внесення  реєстраційного  збору за

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

{  Статтю  42  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 3575-IV

( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     3. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати додаткові

документи   для   проведення   державної    реєстрації    фізичної

особи  -  підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та

другою цієї статті.

{  Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     4. Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації

подаються  заявником  особисто,  державному  реєстратору додатково

пред'являється  паспорт.  Фізична  особа, яка через свої релігійні

або  інші  переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного

номера,  офіційно  повідомила  про  це відповідні органи державної

влади,  повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт

із  відповідною  відміткою.  Уповноважена особа повинна пред'явити

свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

{  Частина  четверта  статті  42  із  змінами, внесеними згідно із

Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     5. Документи,  які   подаються   для   проведення   державної

реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця, приймаються за описом,

копія  якого в день надходження документів видається (надсилається

рекомендованим  листом)  заявнику з відміткою про дату надходження

документів.

 

     Дата надходження   документів   на    проведення    державної

реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку

реєстраційних дій.

 

     6. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду

документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної

особи - підприємця, якщо:

 

     документи подані за неналежним  місцем  проведення  державної

реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     документи не  відповідають  вимогам  частин  першої та другої

статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;

 

     документи подані не у повному обсязі.

 

     7.  Про  залишення  документів, які подавалися для проведення

державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця, без розгляду

заявнику  не  пізніше  наступного  робочого дня з дати надходження

документів    державним   реєстратором   видаються   (надсилається

рекомендованим  листом з описом вкладення) відповідне повідомлення

із  зазначенням  підстав  залишення документів, які подавалися для

проведення  державної  реєстрації фізичної особи - підприємця, без

розгляду  та  документи,  що  подавалися  для проведення державної

реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця,  відповідно  до опису.

{  Абзац  перший  частини  сьомої  статті 42 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної

реєстрації   фізичної   особи   -   підприємця,  без  розгляду  не

перешкоджає   повторному   зверненню   заявника   до    державного

реєстратора  в  загальному порядку після усунення причин,  що були

підставою для залишення цих документів без розгляду.

 

     Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної

                особи - підприємця

 

     1.  Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення

документів,   які   подані  для  проведення  державної  реєстрації

фізичної  особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити

ці  документи  на  відсутність  підстав  для  відмови у проведенні

державної  реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені

частиною  першою  статті 44 цього Закону. Перевірка на відсутність

підстав  для  відмови  у  проведенні державної реєстрації фізичної

особи  -  підприємця, які передбачені абзацами третім та четвертим

частини   першої   статті   44   цього   Закону,   здійснюється  з

використанням відомостей Єдиного державного реєстру.

 

     2.  За відсутності підстав для відмови у проведенні державної

реєстрації   фізичної  особи  -  підприємця  державний  реєстратор

повинен  внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення

державної  реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця  на підставі

відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації

фізичної особи - підприємця.

 

     Дата  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про

проведення  державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця є

датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     3. Строк  державної реєстрації фізичної особи - підприємця не

повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів

для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     4.   Свідоцтво  про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  -

підприємця  повинно бути оформлено державним реєстратором і видано

(надіслано  рекомендованим  листом) заявнику не пізніше наступного

робочого   дня  з  дати  державної  реєстрації  фізичної  особи  -

підприємця.

 

     5. Державний  реєстратор не пізніше наступного робочого дня з

дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний

передати  відповідним  органам  статистики,  державної  податкової

служби,  Пенсійного фонду України,  фондів соціального страхування

повідомлення   про   проведення   державної   реєстрації  фізичної

особи   -  підприємця  із  зазначенням  номера  та  дати  внесення

відповідного  запису  до Єдиного державного реєстру та відомості з

реєстраційної картки на проведення державної  реєстрації  фізичної

особи  -  підприємця  для  взяття  фізичної  особи - підприємця на

облік.

 

 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ»

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної

                реєстрації юридичної особи

 

     1. Для   проведення   державної  реєстрації  юридичної  особи

засновник  (засновники)  або  уповноважена  ними   особа   повинні

особисто  подати  державному реєстратору (надіслати рекомендованим

листом з описом вкладення) такі документи:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації юридичної особи;

 

     примірник  оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення

засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної

особи  у  випадках,  передбачених  законом;

 

     два примірники установчих документів;

 

     документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору   за

проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

     2. У   разі,   якщо   проводилося  резервування  найменування

юридичної особи,  крім документів, які передбачені частиною першою

цієї   статті,   додатково   подається  чинна  довідка  з  Єдиного

державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

 

     3. У випадках,  що передбачені законом,  крім документів, які

передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається

(надсилається) копія  рішення  органів  Антимонопольного  комітету

України  або  Кабінету  Міністрів  України  про надання дозволу на

узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

 

     4. У разі державної  реєстрації  юридичної  особи,  для  якої

законом   встановлено  вимоги  щодо  формування  статутного  фонду

(статутного  або  складеного  капіталу),  крім   документів,   які

передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається

документ,  що  підтверджує  внесення  засновником   (засновниками)

вкладу  (вкладів)  до  статутного фонду (статутного або складеного

капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

 

     5. У  разі   державної   реєстрації   відкритих   акціонерних

товариств  крім  документів,  які передбачені частиною першою цієї

статті, додатково подається звіт про проведення підписки на акції,

який  засвідчено  Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку України.

 

     6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім

документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково

подається  копія  Державного  акта  на  право  приватної власності

засновника  на землю або копія Державного акта на право постійного

користування  землею засновником, або нотаріально посвідчена копія

договору  про  право  користування  землею засновником, зокрема на

умовах  оренди. 

 

     7. У  разі державної реєстрації юридичної особи,  засновником

(засновниками) якої є іноземна юридична  особа,  крім  документів,

які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається

документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні  її

місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або

судового реєстру,  який відповідає вимогам частини шостої статті 8

цього Закону.

 

     8. Державному реєстратору  забороняється  вимагати  додаткові

документи  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи,

якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.

 

     9.   Якщо   документи  для  проведення  державної  реєстрації

юридичної  особи подаються засновником юридичної особи, державному

реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

 

     Якщо документи для проведення державної реєстрації  юридичної

особи  подаються особою,  уповноваженою засновником (засновниками)

юридичної особи,  державному реєстратору додатково  пред'являється

її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

 

     10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації

юридичної  особи,  приймаються  за  описом,  копія  якого  в  день

надходження   документів  видається  (надсилається  рекомендованим

листом) засновнику або уповноваженій ним  особі  з  відміткою  про

дату надходження документів.

    Дата надходження    документів   для   проведення   державної

реєстрації   юридичної   особи   вноситься   до   журналу   обліку

реєстраційних дій.

 

     11. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без розгляду

документи,  які  подані  для   проведення   державної   реєстрації

юридичної особи, якщо:

 

     документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної

реєстрації;

 

     документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами

першою,  другою,  четвертою  -  сьомою статті 8 та частиною п'ятою

статті 10 цього Закону;

 

     до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони

у  проведенні  реєстраційних  дій; 

 

     документи подані не в повному обсязі;

 

     документи  подано  особою,  яка  не  має  на  це повноважень.

 

     12. Про  залишення  документів,  які  подані  для  проведення

державної реєстрації юридичної особи,  без розгляду засновнику або

уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з  дати

їх  надходження  державним  реєстратором  видаються  (надсилається

рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне  повідомлення

із  зазначенням  підстав  залишення  документів  без  розгляду  та

документи,  що  подавалися  для  проведення  державної  реєстрації

юридичної особи, відповідно до опису.

 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної

реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику

або  уповноваженій  ним  особі  повторному зверненню до державного

реєстратора в загальному порядку після усунення  причин,  що  були

підставою для залишення цих документів без розгляду.

 

     Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної

                особи

 

     1. Державний реєстратор за відсутності підстав для  залишення

документів,   які   подані  для  проведення  державної  реєстрації

юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи

на   відсутність   підстав  для  відмови  у  проведенні  державної

реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті

27 цього Закону.

 

     2. Перевірка   на   відсутність   підстав  для  відмови,  які

передбачені абзацами п'ятим - восьмим  частини  першої  статті  27

цього  Закону,  здійснюється  з використанням відомостей з Єдиного

державного реєстру.

 

     3. За відсутності підстав для відмови у проведенні  державної

реєстрації  юридичної особи державний реєстратор повинен внести до

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації  юридичної

особи  ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного

реєстру  підприємств  та  організацій України та внести до Єдиного

державного  реєстру  запис  про  проведення  державної  реєстрації

юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

 

     4. Дата  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про

проведення державної реєстрації юридичної особи є датою  державної

реєстрації юридичної особи.

 

     5. Строк  державної  реєстрації  юридичної  особи  не повинен

перевищувати три робочих дні з  дати  надходження  документів  для

проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

     6. Свідоцтво  про державну реєстрацію юридичної особи повинно

бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом

вкладення)   засновнику  або  уповноваженій  ним  особі  державним

реєстратором не пізніше наступного робочого дня з  дати  державної

реєстрації  юридичної  особи.  Разом  із  свідоцтвом  про державну

реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним  особі

видається  (надсилається  рекомендованим  листом)  один  примірник

оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора

про проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

     7. Порядок  передачі  державному реєстратору ідентифікаційних

кодів  Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та   організацій

України  для  внесення  їх  до  реєстраційної  картки визначається

спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації  та

спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади у

сфері статистики.

 

Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації

                юридичної особи

 

     1. Підставами  для  відмови у проведенні державної реєстрації

юридичної особи є:

 

     невідповідність відомостей,  які  вказані   в   реєстраційній

картці   на   проведення  державної  реєстрації  юридичної  особи,

відомостям,  які зазначені в документах,  що подані для проведення

державної реєстрації юридичної особи;

 

     невідповідність установчих документів вимогам частини третьої

статті 8 цього Закону;

 

     порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено

законом, зокрема:

 

     наявність обмежень    на    зайняття    відповідних    посад,

встановлених законом щодо осіб,  які зазначені як  посадові  особи

органу управління юридичної особи;

 

     невідповідність відомостей    про   засновників   (учасників)

юридичної особи відомостям  щодо  них,  які  містяться  в  Єдиному

державному реєстрі;

 

     наявність обмежень  щодо  вчинення  засновниками (учасниками)

юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних  дій,  які

встановлені  абзацом  четвертим  частини  другої  статті  35 цього

Закону;

 

     наявність в  Єдиному  державному  реєстрі  найменування,  яке

тотожне    найменуванню    юридичної    особи,   яка   має   намір

зареєструватися;

 

     використання  у найменуванні юридичної особи приватного права

повного  чи  скороченого  найменування  органу державної влади або

органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань,

або    історичного    державного    найменування,   перелік   яких

встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України. 

 

     Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної  особи  з

інших підстав не допускається.

 

     2. За  наявності  підстав  для відмови у проведенні державної

реєстрації юридичної особи державний  реєстратор  зобов'язаний  не

пізніше  трьох  робочих  днів  з  дати  надходження документів для

проведення державної реєстрації видати  (надіслати  рекомендованим

листом  з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі

повідомлення про відмову  в  проведенні  державної  реєстрації  із

зазначенням підстав для такої відмови та документи,  що подавалися

для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до

опису.

 

     У разі  відмови  у  проведенні державної реєстрації юридичної

особи реєстраційний збір не повертається.

 

     3. Після усунення причин,  що були підставою  для  відмови  у

проведенні   державної   реєстрації   юридичної  особи,  засновник

(засновники)  або  уповноважена  ними особа можуть повторно подати

документи  на проведення державної реєстрації юридичної особи, які

розглядаються  у порядку, передбаченому цим Законом для проведення

державної реєстрації юридичної особи.

 

     4. Відмову  в проведенні державної реєстрації юридичної особи

може бути оскаржено в суді.

 

     5. Порушення  строків  видачі   (направлення   рекомендованим

листом)  засновнику  або  уповноваженій  ним  особі  свідоцтва про

державну реєстрацію юридичної особи,  повідомлення про  відмову  у

проведенні  державної  реєстрації  або  повідомлення про залишення

документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної

реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.

 

Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів

                юридичної особи

 

     1.  Для  проведення  державної  реєстрації змін до установчих

документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим

листом з описом вкладення) такі документи:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

 

     примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію  рішення

про внесення змін до установчих документів;

 

     оригінали установчих  документів  юридичної особи з відміткою

про їх державну реєстрацію або документ,  що підтверджує  внесення

плати  за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової

інформації   повідомлення   про   втрату   оригіналів   установчих

документів;

 

     два примірники  змін до установчих документів юридичної особи

у  вигляді  окремих  додатків  або   два   примірники   установчих

документів у новій редакції;

 

     документ, що  підтверджує  внесення  реєстраційного  збору за

проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

 

     2. У  разі  внесення  змін  до  статуту,  які  пов'язані   із

зменшенням  статутного  фонду (статутного або складеного капіталу)

юридичної особи,  крім документів, які передбачені частиною першою

цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення

плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі  масової

інформації відповідного повідомлення.

 

     3. У   разі  внесення  змін  до  установчих  документів,  які

пов'язані  із  зміною  складу  засновників  (учасників)  юридичної

особи,  крім  документів,  які  передбачені  частиною  першою цієї

статті,  додатково подається або копія рішення про вихід юридичної

особи із складу засновників (учасників),  завірена в установленому

порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про

вихід   зі   складу   засновників   (учасників),  або  нотаріально

посвідчена   копія   документа   про  перехід  частки  учасника  у

статутному   капіталі   товариства,  або  нотаріально  посвідчений

документ  про  передання  права засновника (учасника) іншій особі,

або  рішення  уповноваженого  органу юридичної особи про примусове

виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників)

юридичної  особи,  якщо  це  передбачено  законом  або установчими

документами юридичної особи.

 

     4. У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,   які

пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи

на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та

відмови  інших  засновників  (учасників)  у  прийнятті  спадкоємця

(спадкоємців) померлого до складу  засновників,  крім  документів,

які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається

нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть  фізичної  особи

або  відповідна  довідка  органу  реєстрації  актів громадянського

стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

 

     5.  У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,  які

пов'язані із зміною найменування юридичної особи, крім документів,

які  передбачені  частиною першою цієї статті, додатково подається

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

 

     6. У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,   які

пов'язані   із   зміною   мети   установи,  крім  документів,  які

передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія

відповідного судового рішення.

 

     7. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати документи

для проведення державної реєстрації змін до установчих  документів

юридичної  особи,  якщо  вони  не  передбачені  частинами першою -

шостою цієї статті.

 

     8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно

з  відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право

вчиняти  юридичні  дії  від імені юридичної особи без довіреності,

державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

 

     Якщо такі  документи  подаються іншим представником юридичної

особи,  державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та

надається документ або нотаріально засвідчена копія документа,  що

засвідчує повноваження представника.

 

     9. Документи,  які подані для проведення державної реєстрації

змін до установчих  документів  юридичної  особи,  приймаються  за

описом,  копія  якого  в  день  надходження  документів  видається

(надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату

надходження  документів.

 

     Дата надходження   документів   для   проведення    державної

реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься

до журналу обліку реєстраційних дій.

 

 

     11. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без розгляду

документи,  які подані для проведення державної реєстрації змін до

установчих документів юридичної особи, якщо:

 

     документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної

реєстрації;

 

     документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами

першою,  другою,  четвертою,  п'ятою та сьомою статті 8,  частиною

п'ятою статті 10 та частиною двадцятою статті 22 цього Закону;

 

     документи подані не у повному обсязі;

 

     документи подані  з  порушенням  строку,   який   встановлено

частиною одинадцятою статті 37 цього Закону;

 

     документи  подано  особою,  яка  не  має  на  це повноважень;

 

     до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони

у  проведенні  реєстраційних  дій. 

 

     13. Проведення  державної  реєстрації  змін   до   установчих

документів    юридичної   особи   здійснюється   за   процедурами,

передбаченими  частинами  першою  -  п'ятою статті 25 та частинами

другою-третьою  статті  27  цього  Закону для проведення державної

реєстрації юридичної особи.

 

     14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з

дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів

юридичної  особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з

описом  вкладення)  заявнику  один  примірник оригіналу установчих

документів  у  старій редакції з відмітками державного реєстратора

про  проведення державної реєстрації змін до установчих документів

та   в  той  же  день  передати  відповідним  органам  статистики,

державної  податкової  служби,  Пенсійного  фонду  України, фондів

соціального   страхування  відомості  з  реєстраційної  картки  на

проведення  державної  реєстрації  змін  до  установчих документів

юридичної   особи   із   зазначенням   номера   та  дати  внесення

відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

     15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих

документів,  які пов'язані із зміною найменування юридичної особи,

державний  реєстратор  крім  документів,  які передбачені частиною

чотирнадцятою  цієї  статті,  додатково  повинен видати (надіслати

рекомендованим   листом)  заявнику  нове  свідоцтво  про  державну

реєстрацію  юридичної  особи  та  свідоцтво,  яке  було замінено з

відміткою про видачу нового свідоцтва.

 

     Стаття 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до

                установчих документів  юридичної особи

 

     1. Державний  реєстратор  відмовляє  у  проведенні  державної

реєстрації  змін  до  установчих  документів  юридичної  особи  за

наявності підстав,  встановлених частиною першою статті  27  цього

Закону.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ

     Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної

                реєстрації фізичної особи, яка має намір стати

                підприємцем

 

     1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має

намір   стати  підприємцем  та  має  ідентифікаційний  номер,  або

уповноважена  нею  особа  (далі - заявник) повинна подати особисто

(надіслати  рекомендованим  листом  з  описом вкладення) або через

уповноважену  особу  державному  реєстратору  за місцем проживання

такі документи:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     копію довідки  про  включення  заявника до Державного реєстру

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

 

     документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів)

або  піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником

є  фізична  особа,  яка  досягла  шістнадцяти  років і має бажання

займатися  підприємницькою  діяльністю. 

 

     2.  Для  проведення  державної  реєстрації фізична особа, яка

через   свої   релігійні  або  інші  переконання  відмовилася  від

прийняття  ідентифікаційного  номера,  офіційно  повідомила про це

відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати

підприємцем, повинна подати виключно особисто:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     документ, що  підтверджує  внесення  реєстраційного  збору за

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     3. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати додаткові

документи   для   проведення   державної    реєстрації    фізичної

особи  -  підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та

другою цієї статті.

 

     4. Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації

подаються  заявником  особисто,  державному  реєстратору додатково

пред'являється  паспорт.  Фізична  особа, яка через свої релігійні

або  інші  переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного

номера,  офіційно  повідомила  про  це відповідні органи державної

влади,  повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт

із  відповідною  відміткою.  Уповноважена особа повинна пред'явити

свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

 

     5. Документи,  які   подаються   для   проведення   державної

реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця, приймаються за описом,

копія  якого в день надходження документів видається (надсилається

рекомендованим  листом)  заявнику з відміткою про дату надходження

документів.

 

     Дата надходження   документів   на    проведення    державної

реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку

реєстраційних дій.

 

     6. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду

документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної

особи - підприємця, якщо:

 

     документи подані за неналежним  місцем  проведення  державної

реєстрації фізичної особи - підприємця;

 

     документи не  відповідають  вимогам  частин  першої та другої

статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;

 

     документи подані не у повному обсязі.

 

     7.  Про  залишення  документів, які подавалися для проведення

державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця, без розгляду

заявнику  не  пізніше  наступного  робочого дня з дати надходження

документів    державним   реєстратором   видаються   (надсилається

рекомендованим  листом з описом вкладення) відповідне повідомлення

із  зазначенням  підстав  залишення документів, які подавалися для

проведення  державної  реєстрації фізичної особи - підприємця, без

розгляду  та  документи,  що  подавалися  для проведення державної

реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця,  відповідно  до опису.

 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної

реєстрації   фізичної   особи   -   підприємця,  без  розгляду  не

перешкоджає   повторному   зверненню   заявника   до    державного

реєстратора  в  загальному порядку після усунення причин,  що були

підставою для залишення цих документів без розгляду.

 

     Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної

                особи - підприємця

 

     1.  Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення

документів,   які   подані  для  проведення  державної  реєстрації

фізичної  особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити

ці  документи  на  відсутність  підстав  для  відмови у проведенні

державної  реєстрації фізичної особи - підприємця, які передбачені

частиною  першою  статті 44 цього Закону. Перевірка на відсутність

підстав  для  відмови  у  проведенні державної реєстрації фізичної

особи  -  підприємця, які передбачені абзацами третім та четвертим

частини   першої   статті   44   цього   Закону,   здійснюється  з

використанням відомостей Єдиного державного реєстру.

 

     2.  За відсутності підстав для відмови у проведенні державної

реєстрації   фізичної  особи  -  підприємця  державний  реєстратор

повинен  внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення

державної  реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця  на підставі

відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації

фізичної особи - підприємця.

 

     Дата  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про

проведення  державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця є

датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     3. Строк  державної реєстрації фізичної особи - підприємця не

повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів

для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     4.   Свідоцтво  про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  -

підприємця  повинно бути оформлено державним реєстратором і видано

(надіслано  рекомендованим  листом) заявнику не пізніше наступного

робочого   дня  з  дати  державної  реєстрації  фізичної  особи  -

підприємця.

 

     5. Державний  реєстратор не пізніше наступного робочого дня з

дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний

передати  відповідним  органам  статистики,  державної  податкової

служби,  Пенсійного фонду України,  фондів соціального страхування

повідомлення   про   проведення   державної   реєстрації  фізичної

особи   -  підприємця  із  зазначенням  номера  та  дати  внесення

відповідного  запису  до Єдиного державного реєстру та відомості з

реєстраційної картки на проведення державної  реєстрації  фізичної

особи  -  підприємця  для  взяття  фізичної  особи - підприємця на

облік.

 

     Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної

                особи - підприємця

 

     1. Підставами для відмови у проведенні  державної  реєстрації

фізичної особи - підприємця є:

 

     невідповідність відомостей,   які   вказані  у  реєстраційній

картці    на    проведення    державної    реєстрації     фізичної

особи  -  підприємця,  відомостям,  які зазначені у документах, що

подані для проведення державної реєстрації;

 

     наявність обмежень на  зайняття  підприємницькою  діяльністю,

які встановлені законом,  щодо фізичної особи, яка має намір стати

підприємцем;

 

     наявність в Єдиному державному реєстрі запису,  що заявник  є

підприємцем.

 

     2. Відмова   у   проведенні   державної  реєстрації  фізичної

особи - підприємця з інших підстав не допускається.

 

     3.  За  наявності  підстав для відмови у проведенні державної

реєстрації   фізичної  особи  -  підприємця  державний  реєстратор

зобов'язаний  не  пізніше  двох  робочих  днів  з дати надходження

документів  для  проведення  державної реєстрації фізичної особи -

підприємця   видати  (надіслати  рекомендованим  листом  з  описом

вкладення)   заявнику   повідомлення   про  відмову  у  проведенні

державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та

документи,  що  подавалися  для  проведення  державної  реєстрації

фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.

 

     У разі відмови у  проведенні  державної  реєстрації  фізичної

особи - підприємця реєстраційний збір не повертається.

 

     4.  Після  усунення  причин,  що були підставою для відмови у

проведенні  державної  реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця,

фізична   особа  може  повторно  подати  документи  на  проведення

державної    реєстрації   фізичної   особи   -   підприємця,   які

розглядаються  у порядку, передбаченому цим Законом для проведення

державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     5. Відмову  у  проведенні   державної   реєстрації   фізичної

особи - підприємця може бути оскаржено у суді.

 

     6.   Порушення  строків  видачі  (направлення  рекомендованим

листом)   свідоцтва  про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  -

підприємця,   повідомлення  про  відмову  у  проведенні  державної

реєстрації  або повідомлення про залишення документів без розгляду

вважається  відмовою  у  проведенні  державної реєстрації фізичної

особи - підприємця і може бути оскаржено у суді.

 

     Стаття 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну

                особу - підприємця, які містяться в Єдиному

                державному реєстрі

 

     1.  Зміни  до  відомостей про фізичну особу - підприємця, які

містяться  в  Єдиному  державному реєстрі, а саме зміни щодо імені

фізичної  особи,  місця  її  проживання,  ідентифікаційного номера

фізичної  особи  -  платника податків або номера та серії паспорта

фізичної  особи,  яка  через  свої  релігійні або інші переконання

відмовилася  від  прийняття  ідентифікаційного  номера та офіційно

повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку

у паспорті, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

     2. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про

фізичну  особу  -  підприємця, що передбачені частиною першою цієї

статті,  фізична  особа - підприємець подає державному реєстратору

особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення)  такі

документи:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

 

     оригінал свідоцтва   про   державну    реєстрацію    фізичної

особи - підприємця;

 

     документ, що   підтверджує  сплату  реєстраційного  збору  за

державну   реєстрацію   змін    до    відомостей    про    фізичну

особу - підприємця;

 

     копію  довідки  про  зміну  ідентифікаційного номера фізичної

особи  -  платника  податків. 

 

     Для проведення державної реєстрації змін  до  відомостей  про

фізичну  особу  - підприємця,  що передбачені частиною першою цієї

статті,  фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або

інші   переконання  відмовилася  від  прийняття  ідентифікаційного

номера та офіційно повідомила про це відповідні  органи  державної

влади і має відмітку у паспорті,  подає документи,  визначені цією

частиною,  виключно  особисто.

 

     3. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати документи

для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну

особу  - підприємця, якщо вони не передбачені частиною другою цієї

статті.

 

     4. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до

відомостей  про  фізичну  особу  -  підприємця  подаються фізичною

особою  -  підприємцем  особисто, державному реєстратору додатково

пред'являється паспорт.

 

     Фізична  особа, яка через свої релігійні або інші переконання

відмовилася  від  прийняття  ідентифікаційного  номера та офіційно

повідомила   про   це   відповідні  органи  державної  влади,  для

проведення  державної  реєстрації  змін  до відомостей про фізичну

особу   -   підприємця   повинна  особисто  пред'явити  державному

реєстратору  паспорт  із відповідною відміткою.

 

     Для проведення  державної  реєстрації  змін до відомостей про

фізичну особу - підприємця уповноважена особа  повинна  пред'явити

свій  паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

 

     5. Документи,   які   подаються   для   проведення  державної

реєстрації  змін  до  відомостей  про  фізичну особу - підприємця,

приймаються  за описом,  копія якого в день надходження документів

видається  (надсилається   рекомендованим   листом)   заявнику   з

відміткою про дату надходження документів.

 

     6. Дата   надходження   документів  на  проведення  державної

реєстрації  змін  до  відомостей  про  фізичну  особу - підприємця

вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

 

     7. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду

документи,  які подані для проведення державної реєстрації змін до

відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:

 

     документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної

реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

 

     документи не відповідають вимогам  частин  першої  та  другої

статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;

 

     документи подані не у повному обсязі.

 

     8.  Про  залишення  документів, які подавалися для проведення

державної  реєстрації  змін  до  відомостей  про  фізичну  особу -

підприємця,  без  розгляду заявнику не пізніше наступного робочого

дня  з  дати  надходження  документів,  які  подані для проведення

державної  реєстрації  змін  до  відомостей  про  фізичну  особу -

підприємця,   державним   реєстратором   видаються   (надсилається

рекомендованим  листом з описом вкладення) відповідне повідомлення

із  зазначенням  підстав  залишення документів, які подавалися для

проведення  державної  реєстрації  змін  до відомостей про фізичну

особу  -  підприємця, без розгляду та документи, що подавалися для

проведення  державної  реєстрації  змін  до відомостей про фізичну

особу - підприємця, відповідно до опису.

 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної

реєстрації  змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, без

розгляду   не   перешкоджає   повторному   зверненню  заявника  до

державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин,

що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

 

     9. Державна  реєстрація  змін  до  відомостей   про   фізичну

особу  -  підприємця  здійснюється  за  процедурами, передбаченими

статтею  43  цього  Закону  для  проведення  державної  реєстрації

фізичної особи - підприємця.             

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

     Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької

                діяльності фізичної особи - підприємця

 

     1. Державна  реєстрація припинення підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця проводиться у разі:

 

     прийняття фізичною   особою   -   підприємцем   рішення   про

припинення підприємницької діяльності;

 

     смерті фізичної особи - підприємця;

 

     постановлення судового  рішення про оголошення фізичної особи

померлою або визнання безвісно відсутньою;

 

     постановлення судового рішення про визнання  фізичної  особи,

яка  є  підприємцем,  недієздатною  або про обмеження її цивільної

дієздатності;

 

     постановлення судового рішення про припинення підприємницької

діяльності фізичної особи - підприємця.

 

     2. Підставами   для   постановлення   судового   рішення  про

припинення  підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

є:

 

     визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;

 

     провадження нею  підприємницької  діяльності,  що  заборонена

законом;

 

     неподання протягом  року  органам державної податкової служби

податкових декларацій,  документів фінансової звітності відповідно

до закону.

 

     3. Фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати

внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про   державну

реєстрацію    припинення   підприємницької   діяльності   фізичної

особи - підприємця.

 

     Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення

                підприємницької діяльності фізичної особи -

                підприємця за її рішенням

 

     1. Для внесення до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про

рішення   фізичної   особи   -   підприємця  щодо  припинення  нею

підприємницької   діяльності   фізична  особа  -  підприємець  або

уповноважена  нею  особа  повинні  подати  державному  реєстратору

(надіслати  рекомендованим  листом  з   описом   вкладення)   такі

документи:

 

     заяву  про  припинення  підприємницької  діяльності  фізичною

особою  -  підприємцем;

 

     документ, що  підтверджує  внесення   плати   за   публікацію

повідомлення  про  прийняття фізичною особою - підприємцем рішення

щодо припинення підприємницької діяльності.

 

     2. Державному реєстратору  забороняється  вимагати  додаткові

документи  для  внесення  до Єдиного державного реєстру запису про

рішення   фізичної   особи   -   підприємця  щодо  припинення  нею

підприємницької  діяльності,  якщо  вони  не  передбачені частиною

першою цієї статті.

 

     3. Якщо документи для внесення до Єдиного державного  реєстру

запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею

підприємницької   діяльності   подаються    заявником    особисто,

державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

 

     4. Документи,   які   подаються   для   внесення  до  Єдиного

державного  реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця

щодо  припинення  нею  підприємницької діяльності,  приймаються за

описом,  копія  якого  в  день  надходження  документів  видається

(надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату

надходження документів.

 

     Дата надходження   документів   для   внесення   до   Єдиного

державного  реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця

щодо  припинення  нею  підприємницької  діяльності  вноситься   до

журналу обліку реєстраційних дій.

 

     5. Державний  реєстратор  має  право залишити документи,  які

передбачені частиною першою цієї статті, без розгляду, якщо:

 

     документи подані за неналежним  місцем  проведення  державної

реєстрації    припинення    фізичною    особою    -    підприємцем

підприємницької діяльності;

 

     документи не відповідають вимогам частини першої статті 8  та

частини двадцятої статті 22 цього Закону;

 

     документи подані не в повному обсязі.

 

     6.  Про  залишення документів, які подавалися для внесення до

Єдиного  державного  реєстру  запису  про рішення фізичної особи -

підприємця  щодо  припинення  нею  підприємницької діяльності, без

розгляду   заявнику   в   день  надходження  документів  державним

реєстратором   видаються  (надсилається  рекомендованим  листом  з

описом  вкладення)  відповідне повідомлення із зазначенням підстав

залишення  документів,  які  подавалися  для  внесення  до Єдиного

державного  реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця

щодо  припинення  нею  підприємницької діяльності, без розгляду та

документи,  що  подавалися  для  проведення  державної  реєстрації

фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.

 

     Залишення документів,  які подавалися для внесення до Єдиного

державного  реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця

щодо  припинення  нею підприємницької діяльності,  без розгляду не

перешкоджає   повторному   зверненню   заявника   до    державного

реєстратора  в  загальному порядку після усунення причин,  що були

підставою для залишення цих документів без розгляду.

 

     7. Державний реєстратор за відсутності підстав для  залишення

документів,  які подані для внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею

підприємницької  діяльності,  без розгляду зобов'язаний не пізніше

наступного робочого дня з дати надходження цих  документів  внести

до  Єдиного  державного  реєстру запис про рішення щодо припинення

нею  підприємницької  діяльності та в той же день передати органам

статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,

фондів  соціального  страхування  повідомлення про внесення такого

запису.

 

     8. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису  щодо

рішення   про   припинення   підприємницької  діяльності  фізичною

особою - підприємцем забороняється проведення державної реєстрації

фізичної  особи  -  підприємця,  щодо  якої  прийнято  рішення про

припинення підприємницької діяльності.

 

     9. Для    проведення    державної    реєстрації    припинення

підприємницької  діяльності  фізичною  особою  - підприємцем за її

рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не

раніше   двох   місяців   з   дати   публікації   повідомлення   у

спеціалізованому  друкованому  засобі  масової  інформації   подає

державному  реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з

описом  вкладення)  або  через  уповноважену особу такі документи:

 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної

реєстрації    припинення   підприємницької   діяльності   фізичною

особою - підприємцем за її рішенням;

 

     свідоцтво   про   державну   реєстрацію   фізичної   особи  -

підприємця;

 

     довідку  відповідного  органу державної податкової служби про

відсутність   заборгованості  по  податках,  зборах  (обов'язкових

платежах);

 

     довідку  відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України про

відсутність заборгованості.

 

     довідки відповідних органів  фондів  соціального  страхування

про  відсутність  заборгованості або про те, що вона не перебувала

на  обліку. 

 

     10. Державному  реєстратору  забороняється вимагати додаткові

документи для проведення державної реєстрації припинення  фізичної

особи  -  підприємця,  якщо  вони не передбачені частиною дев'ятою

цієї статті.

 

     11. Якщо  документи  для  проведення   державної   реєстрації

припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   -

підприємцем  подаються  заявником особисто, державному реєстратору

додатково пред'являється паспорт.

 

     12. Документи,   які   подаються   для  проведення  державної

реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності    фізичною

особою  -  підприємцем,  приймаються за описом, копія якого в день

надходження  документів  видається  (надсилається   рекомендованим

листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

 

     Дата надходження    документів   для   проведення   державної

реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності    фізичною

особою  -  підприємцем  вноситься  до журналу обліку реєстраційних

дій.

 

     13. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без розгляду

документи, які передбачені частинами першою та другою цієї статті,

якщо:

 

     документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної

реєстрації;

 

     документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами

першою та другою статті 8 цього Закону;

 

     документи подані не в повному обсязі;

 

     документи подані раніше строку,  встановленого абзацом першим

частини дев'ятої цієї статті.

 

     14. Про залишення документів,  які подавалися для  проведення

державної   реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності

фізичною  особою  -  підприємцем,  без  розгляду  заявнику  в день

надходження    документів    державним    реєстратором   видається

(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне

повідомлення  із  зазначенням  підстав  залишення документів,  які

подавалися  для   проведення   державної   реєстрації   припинення

підприємницької  діяльності  фізичною  особою  -  підприємцем, без

розгляду та документи,  що  подавалися  для  проведення  державної

реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.

 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної

реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності    фізичною

особою  -  підприємцем,  без  розгляду  не  перешкоджає повторному

зверненню заявника до державного реєстратора в загальному  порядку

після  усунення  причин,  що  були  підставою  для  залишення  цих

документів без розгляду.

 

     15. За відсутності  підстав  для  залишення  документів,  які

передбачені   частиною   тринадцятою  цієї  статті,  без  розгляду

державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного  реєстру

запис    про    проведення    державної    реєстрації   припинення

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

     Дата внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису   про

проведення   державної   реєстрації   припинення   підприємницької

діяльності   фізичною  особою  -  підприємцем  є  датою  державної

реєстрації    припинення   підприємницької   діяльності   фізичною

особою - підприємцем.

 

     16. Строк  державної  реєстрації  припинення  підприємницької

діяльності  фізичною  особою - підприємцем не повинен перевищувати

два  робочих  дні  з  дати  надходження  документів для проведення

державної   реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності

фізичною особою - підприємцем.

 

     17. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з

дати  державної  реєстрації  припинення підприємницької діяльності

фізичною   особою  -  підприємцем  повинен  видати  або  надіслати

заявнику  копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -

підприємця   із  спеціальною  відміткою  про  державну  реєстрацію

припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   -

підприємцем.

 

     18.   Порядок  надання  відомостей  про  державну  реєстрацію

припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   -

підприємцем   органам  статистики,  державної  податкової  служби,

Пенсійного   фонду   України,   фондів   соціального   страхування

встановлюється статтею 51 цього Закону.

 Погода

Погода в Ружине

Інтернет ресурсиВісник Ружинської РДА